Departament Nauki – Kwalifikacja dorobku

METODA POMIAROWA doktor flis hirsch nauka
Indeks Hirscha (h-index) – miernik określający znaczenie naukowe prac badawczych danego autora, charakteryzuje całość jego dorobku.

doktor flis hirsch nauka
DR INŻ. MATEUSZ FLIS
h-index (wartość aktualna)

Indeks Hirscha dra inż. Mateusza Flisa
źródło: Google Scholar Citations, 10.08.2019 r.


Aktywni zawodowo pracownicy jednej z uczelni wyższych
h-index

Nota informacyjna opublikowana w 2019 r. na stronach witryny internetowej uczelni podaje wyniki analizy dorobku naukowego aktywnych zawodowo pracowników tej jednostki nauczania.
Przy opracowaniu analizy dorobku naukowców pod uwagę wzięto dwa parametry: wartość liczbową indeksu Hirscha (h-index) oraz liczbę cytowań bez autocytowań:
1) zestawienie przedstawiające dokonania pracowników wszystkich wydziałów tejże uczeli, tutaj (źródło: oficjalna witryna wydawcy);
2) zestawienie sporządzone względem pracowników jednego z wydziałów, tutaj (źródło: oficjalna witryna wydawcy) .

Warto zwrócić uwagę, jak wielu długoletnich pracowników tej instytucji publicznej nie przekracza wartości liczby h = 2, tj.: Uczelnia 272. spośród 784., natomiast przykładowy wydział 25. spośród 62.
W pierwszym przypadku stanowi to 34% wszystkich zatrudnionych, a w drugim aż 40% (sic!) pracowników wydziału.

Zastanawiający jest duży odsetek pracowników, nierzadko pełniących wysokie funkcje administracyjne, którym nadano stopień naukowy dra hab. inż. równocześnie awansując na stanowisko prof. nadzw. uczelni, mimo skromnej wartości wskaźnika h = 3 lub niższej.

W przypadku przykładowego wydziału całkowita liczba pracowników o h równym lub mniejszym od 3 wynosi około 36. Spośród tej grupy liczba wyjątkowo wyróżnionych równa jest aż 20 (sic!), co stanowi ponad 50% członków rozpatrywanej grupy zawodowej.