Działalność dydaktyczna

Dydaktyka to jedna z gałęzi nauk pedagogicznych. Zajmuje się procesami nauczania i uczenia się. Jest nauką o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania, a uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka [1].

BIRD dr inż. Mateusz Flis wyodrębnia trzy podsekcje działalności dydaktycznej:
1) Oferta BIRD Dydaktyka,
2) Dyplomy i Certyfikaty BIRD Dydaktyka,
3) Oferta BIRDy Dydaktyka.

Podstawowy profil BIRDdr inż. Mateusz Flis obejmuje działalność dydaktyczną skierowaną dla odbiorców powyżej 16. roku życia.
Pierwszą grupę Klientów tworzą studenci wyższych uczelni technicznych. W tym zakresie BIRDdr inż. Mateusz Flis oferuje produkty indywidualne z przedmiotów z dyscypliny naukowej elektrotechnika, a w szczególności z: obwody elektryczne, podstawy elektrotechniki, teoria obwodów elektrycznych, teoria pola elektromagnetycznego, elektrotermia, fizyka, matematyka.
Druga grupa Klientów BIRDdr inż. Mateusz Flis została zbudowana przez odbiorców młodszychpowyżej 16. roku życia. Dla uczniów w tej kategorii wiekowej przewidziano dydaktykę indywidualną z przedmiotów ścisłych (fizyka, matematyka, zawodowe przedmioty elektryczne i mechatroniczne).

Zapotrzebowanie rynkowe wpłynęło na rozszerzenie zakresu działalności BIRDdr inż. Mateusz Flis. Wyniki przeprowadzonych badań społecznych (Wydział Zarządzania, Uniwersytet) wykazały, że młodzi uczniowie pozbawieni są źródeł rzetelnej wiedzy przekazywanej w sposób kompetentny. W odpowiedzi na tę niszę rynkową utworzono projekt BIRDy wyspecjalizowany w dydaktyce uczniów do 16. roku życia.

[1] Okoń W., (1984), Słownik pedagogiczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 60.